FANDOM


Sandstone normal

Sandsten

Sandstone coal normal

Sandsten med kol

Sandsten kan hittas i horisontella lager i berg och under jord ovanför magmatiska och metamorfa bergarter i BetterGeo. Sandsten kan hittas i "Grand Canyon"-liknande stratigrafi tillsammans med skiffer och kalksten. Sandsten finns redan i originalversionen av Minecraft, men BetterGeo gör sandsten till en kolmalm tillsammans med kalksten. Sandstenen har också fått en ny färg.

Sandsten är alltså en sedimentär bergart och inte en malm.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.