FANDOM


Sandstone normal

Sandsten

Sandstone coal normal

Sandsten med kol

Sandsten kan hittas i horisontella lager i berg och under jord ovanför magmatiska och metamorfa bergarter i BetterGeo. Sandsten kan hittas i "Grand Canyon"-liknande stratigrafi tillsammans med skiffer och kalksten. Sandsten finns redan i originalversionen av Minecraft, men BetterGeo gör sandsten till en kolmalm tillsammans med kalksten. Sandstenen har också fått en ny färg.

Sandsten är alltså en sedimentär bergart och inte en malm.