FANDOM


Limestone

Kalksten

Limestone coal

Kalksten med kol

Limestonebricks

Slipad kalksten

Kalksten kan hittas i horisontella lager i berg och under jorden ovanför metamorfa och magmatiska bergarter i BetterGeo. Kalksten kan hittas tillsammans med skiffer och sandsten i en "Grand Canyon"-liknande stratigrafi. Kalksten är, tillsammans med sandsten, en av de nya kolmalmerna som ersätter kolmalm i originalversionen av Minecraft.

Kalksten kan slipas med sandpappret.

Kalksten är en sedimentär bergart som i de flesta fall har bildats genom att kalkskaliga organismer dött och ansamlats på havsbotten. I en del fall kan kalkavlagringar också bildas genom kemisk utfällning. Metamorf kalksten heter marmor. Ingen av dessa bergarter är alltså malmer ur geologisk synpunkt, men mineraliseringar eller malmer kan finnas i eller intill dem.

Kalksten består av mineralet kalcit som har formeln CaCO3. Om man droppar syra på den kommer det att "fräsa" på grund av att CO2 (koldioxid) bildas.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.